Regulamin - Kancelaria radcy prawnego Agnieszka Lenarczyk

Przejdź do treści

Menu główne:

Regulamin świadczenia usług w formie pomocy prawnej on-line
 
  1. Postanowienia ogólne

1.1. Niniejszy Regulamin określa ogólne zasady udzielania przez Kancelarię pomocy prawnej za pośrednictwem internetu, a w szczególności:
1.2. rodzaj i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną przez Kancelarię (przedmiot usługi),
1.3. warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną,
1.4. warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi w ramach Pomocy prawnej online,
1.5. zasady płatności wynagrodzenia,
1.6. tryb postępowania reklamacyjnego.
1.7. Postanowienia zawarte w niniejszym Regulaminie stanowią regulamin świadczenia usług w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną
(t. jedn. Dz. U. z 2013 r. poz. 1422)
1.8. Zawierając umowę na podstawie zapisów Regulaminu Klient oświadcza, że zapoznał się i akceptuje w całości Regulamin.
  
  2. Przedmiot usługi
 
2.1. Przedmiotem usługi jest świadczenie pomocy prawnej online w szczególności w postaci porady, sporządzenia opinii prawnej, projektu umowy, pisma procesowego itp. Usługa nie obejmuje zastępstwa prawnego.
2.2. Usługa jest świadczona w języku polskim w oparciu o informacje udzielone przez Klienta, w sprawie o nieskomplikowanym charakterze, niewymagającej osobistej styczności z Klientem.
 
  3. Warunki świadczenia usługi drogą elektroniczną
 
3.1. Usługi świadczone drogą elektroniczna mają charkter odpłatny.
3.2. Do korzystania z usługi w formie Pomocy prawnej online niezbędne jest posiadanie komputera podłączonego do sieci Internet, wyposażonego w przeglądarkę internetową oraz program pocztowy, a także podanie adresu do korespondencji.
3.3. Zapytania należy składać za pośrednictwem Formularza w dniach roboczych w godzinach od 9.00 do 16.00. Przedstawienie zapytania w innych dniach i godzinach niż wskazane w zdaniu poprzednim powoduje, iż termin rozpoczyna swój bieg następnego dnia roboczego o godzinie 9.00.
3.4. Po wypełnieniu Formularza dokonywana jest analiza przedstawionego zagadnienia prawnego oraz wycena usługi. Wycena jest przesyłana Klientowi w ciągu 24 godzin od złożenia zapytania wraz z numerem rachunku bankowego, na który należy dokonać płatności.
3.5. Termin na wykonanie usługi wynosi 48 godzin od momentu zaksięgowania płatności na wskazanym rachunku bankowym oraz od uzyskania pełnych danych od Klienta i jest liczony odpowiednio do reguły wskazanej w pkt. 3.
3.6. Usługa jest realizowana w postaci pisma zapisanego w formacie PDF, a następnie przesyłana jako załącznik na adres mailowy Klienta.
3.7. W przypadku, gdy do wykonania usługi niezbędne jest złożenie przez Klienta dodatkowych wyjaśnień, uzupełnień czy przesłanie dokumentów, Kancelaria zastrzega możliwość kontaktowania się z Klientem oraz możliwość wydłużenia terminu na wykonanie usługi, o czym należy niezwłocznie poinformować Klienta.
3.8. Przekazując inormacje niezbędne do wykonania usługi Klienta obowiązuje zakaz dostarczania treści o charakterze bezprawnym.
 
  Warunki zawierania i rozwiązywania umowy o świadczenie usługi w ramach Pomocy prawnej online
 
1. Umowa z Kancelarią zostaje zawarta z chwilą zaksięgowania płatności za usługę zamówioną za pośrednictwem Formularza i zaakceptowaniu niniejszego Regulaminu.
2. Wykonanie usługi powoduje, że umowa wygasa.
3. Klientowi przysługuje prawo wypowiedzenia umowy, bez podania przyczyny, o czym powinien niezwłocznie poinformować Kancelarię.
4. W przypadku, gdyby wykonanie usługi mogło wiązać się z naruszeniem prawa, Kancelaria ma prawo odmówić jej realizacji lub wypowiedzieć umowę.
5. Wypowiedzenie umowy następuje przez złożenie oświadczenia w postaci elektronicznej o wypowiedzeniu.
6. W przypadku, gdy wypowiedzenie umowy następuje po dokonaniu zapłaty wynagrodzenia, Kancelaria jest zobowiązana do jego zwrotu na rachunek bankowy wskazany przez Klienta w terminie 7 dni od otrzymania wypowiedzenia. W takim przypadku zwracane wynagrodzenie jest pomniejszone o niezbędne koszty, jakie zostały już poniesione w celu realizacji usługi.
 
  Tryb postępowania reklamacyjnego
 
1. Klient, który ma zastrzeżenia do treści merytorycznych wykonanej usługi lub do terminu jej wykonania może zgłosić reklamację w terminie 14 dni od wykonania usługi.
2. Reklamacja powinna zawierać: dane Klienta umożliwiające identyfikację oraz kontakt, rodzaj usługi, której dotyczy i okoliczności uzasadniające reklamację.
3. Rozpatrzenie reklamacji powinno nastąpić w terminie 7 dni od daty jej otrzymania.
4. Rozstrzygnięcie w sprawie reklamacji jest wysyłane pocztą elektroniczną na adres mailowy Klienta.
 
  Postanowienia końcowe
 
1. Klient wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie jego danych osobowych zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 roku o ochronie danych osobowych.
2. Regulamin wchodzi w życie z dniem jego publikacji na stronie internetowej Kancelarii.
3. Kancelaria ma prawo dokonywać zmian w Regulaminie w każdym czasie; wchodzą one w życie z dniem publikacji na stronie Kancelarii.
4. W sprawach nieuregulowanych niniejszym regulaminem zastosowanie mają przepisy kodeksu cywilnego.
5. Wszelkie spory, którym nie uda się zapobiec w trybie postępowania reklamacyjnego, rozstrzygane będą przez sąd powszechny, właściwy dla siedziby Kancelarii.
 
Copyright 2015. All rights reserved.
Wróć do spisu treści | Wróć do menu głównego